Algemene voorwaarden

Smaak is onderdeel van Newco Food Retail.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, acties en overeenkomsten waarbij Smaak gevestigd te Amsterdam, Nederland op Veembroederhof 282, ingeschreven in het handelsregister te Den Haag (K.V.K. nr 50335294) ,optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u nadrukkelijk onze voorwaarden.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van Smaak (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

1.4. Door het maken van een bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1.5. Smaak behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

1.6. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor Smaak inschrijven en bestellingen plaatsen via de website.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, ACTIES

2.1. Alle aanbiedingen en acties van Smaak zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk uit de aanbieding en/of actie het tegendeel blijkt.

2.2. Aanbiedingen en acties geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten, zolang de voorraad strekt, binnen de gestelde actieperiode en op = op.

2.3. Maximaal 1 aanbieding of actie is geldig per adres.

2.4. Aanbiedingen en acties zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties.

2.5. De gegevens in catalogi of andere documentatie van de in Smaak opgenomen producten zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Smaak niet, tenzij deze gegevens nadrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

2.6. Smaak behoudt zich het recht om menu's, gerechten en producten te wijzigen of te verwijderen. De website Smaak.nl geeft het meest actuele overzicht.

2.7. Naast de algemene voorwaarden hierboven omschreven, zijn er voor speciale acties vaak ook specifieke actievoorwaarden verbonden.

ARTIKEL 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Overeenkomsten binden Smaak pas na schriftelijke dan wel elektronische bevestiging van Smaak, dan wel nadat Smaak tot levering, overeenkomstig de geplaatste bestelling, is overgegaan.

3.2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens Smaak gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Smaak alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

3.3. Smaak heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

4.2. De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

4.3. Voor bestellingen tot €65 zijn de bezorgkosten €4,95. Bij bestellingen boven de €65,- zijn er geen bezorgkosten van toepassing. Voor orders onder de € 35,- wordt tevens € 7,95 orderkosten in rekening gebracht.

4.4. De bestellingen worden bezorgd door De Versbezorger.

ARTIKEL 5. LEVERTIJD

5.1. Indien de levertijd bekend is, zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

5.2. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Smaak zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.

5.3. Smaak levert van maandag tot en met zaterdag. Bestellingen die voor 10.00 geplaatst worden kunnen op de volgende leverdag vanaf 9.00 geleverd worden, dan wel op een ander door de klant gekozen later moment. Bestellingen kunnen in beginsel onbeperkt vooruit worden gepland, mits er geen seizoensproducten in zitten die slechts tijdelijk verkrijgbaar zijn.

5.4. Smaak Bedrijfslunch levert van maandag tot en met zaterdag. Bestellingen die voor 10.00 geplaatst worden, kunnen op de volgende leverdag tussen 09.00 en 12.00 geleverd worden, dan wel op een ander door de klant gekozen later moment. Bestellingen kunnen in beginsel onbeperkt vooruit worden gepland, mits er geen seizoensproducten in zitten die slechts tijdelijk verkrijgbaar zijn.

5.5. Zodra Smaak kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Smaak hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.

5.6. De klant heeft het recht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, tot 48 uur voor de gewenste levering, een bestelling schriftelijk of via e-mail te ontbinden. Een al gedane betaling van de klant zal, bij voorgenoemde ontbinding, door Smaak worden teruggestort. Eventueel door Smaak gemaakte verzend- of bij haar in rekening gebrachte betalingskosten worden in mindering op het reeds betaalde bedrag gebracht.

ARTIKEL 6. LEVERING, BEZORGING

6.1. Smaak bezorgt alleen in Nederland (met uitzondering van het waddengebied). Kijk bij veel gestelde vragen wanneer Smaak bezorgt in welke regio.

6.2. Klanten zijn verplicht Smaak van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de klant via de internetsite van Smaak.nl geen wijzigingen in gegevens heeft aangebracht, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Smaak bekende adres en blijft de klant aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt de klant Smaak om - indien nodig - gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

6.3. Smaak is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Smaak.

6.4. Smaak werkt zo veel mogelijk met verse producten en ingrediënten die rechtstreeks van de bron worden afgenomen. Dit houdt in dat de bestelde versproducten na ontvangst, bij voorkeur, binnen 3 dagen genuttigd dienen te worden.

6.5. Smaak levert alle ingrediënten voor het geselecteerde gerecht. De standaard ingrediënten (bijvoorbeeld zout, peper, olie, boter) worden in principe geacht bij de ontvanger aanwezig te zijn, maar kunnen wel per gerecht besteld worden. Op de detail pagina van het geselecteerde gerecht is te zien wat de klant in huis dient te hebben.

6.6. Indien (na bestelling) een product niet meer leverbaar is, behoudt Smaak zich het recht om een ander gelijkwaardig product aan te bieden.

ARTIKEL 7. RISICO EN EIGENDOM

7.1. Het risico van de zaken gaat van Smaak over op de klant op het moment van aflevering bij de klant of overeengekomen alternatief.

7.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Smaak over op het moment van bezorging.

7.3. Indien de klant niet tijdig (tot 48 uur voor de gewenste levering) aan Smaak mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Smaak op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal een en ander voor de rekening en het risico van de klant zijn.

7.4. Als de klant artikelen ontvangt die niet zijn besteld, dient de klant Smaak hiervan op de hoogte te stellen.

7.5. Het eigendom van de zaken gaat van Smaak over op de klant nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Smaak is verschuldigd, heeft voldaan.

7.6. De producten van Smaak zijn bestemd voor eindgebruikers en zijn niet bedoeld voor de doorverkoop. Smaak behoudt daarom het recht voor om bestellingen om moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers, en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

7.7. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Smaak en/of bij diegene van wie Smaak een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om, zonder toestemming van Smaak, de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betaling van de bestelde producten wordt gedaan met iDeal of Amex.

8.2. Bestelde producten worden op de afgesproken plek geleverd na ontvangst van de betaling van de klant door Smaak.

8.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de betaling. Als een iDeal betaling tussentijds onderbroken of geannuleerd wordt, gaat de bestelling niet door.

8.4. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Tevens is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan Smaak verder toekomende rechten.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Smaak is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Smaak.

9.2. De aansprakelijkheid van Smaak overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Smaak.

9.3. Smaakkan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele typefouten, niet reproduceerbare systeemfouten en afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

ARTIKEL 10. ONTBINDING

10.1. Indien de klant na ontvangst van de zaken niet tevreden blijkt, dient deze contact op te nemen met de klantenservice op het nummer; 020 - 4195544 of via ons e-mail-formulier.

10.2. Smaak behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door schuld van de klant is beschadigd.

10.3. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. In dat geval heeft Smaak het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Smaak tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Smaak verder toekomende rechten.

10.4. Alle vorderingen, die Smaak in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 11. GESCHILLEN

11.1. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Smaak. Indien Smaak zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

11.2. De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij Smaak hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS

12.1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Smaak nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Smaak contact opnemen. Smaak zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.

Amsterdam, juni 2011, Newco Food Retail

elke dag vers bezorgd